ISTILAH PENDAPAT ULAMA DALAM MADZHAD SYAFI’I

Oleh: Lasykar Aula 

(Di sarikan dari kitab Fiqhul Islam Dr. Wahbah az Zuhaili)

Ini adalah metode Imam Nawawi tentang pendapat- pendapat (qoul, wajah) dari ulama yang bermadzhab Syafi’i dan cara memprioritaskannya.

Beliau Imam Nawawi mengistilahkan pendapat Imam Syafi’i dengan kata- kata Qoul/Aqwal. Dan pendapat ulama yang mengikuti madzhab syafi’i dengan kata- kata Wajah/Awjuh. Sedangkan perbedaan periwayatan madzhab lain yang diakomodir ke madzhab Syafi’i di istilahkan dengan Thoriq/Thuruq. Jadi kesimpulannya:

–  Qoul / Aqwal       : Pendapat Imam Syafi’i

–  Wajah / Awjuh   : Pendapat ulama Syafi’iyyah yang berlandaskan kaidah dan metode ushul fiqh Imam Syafi’i.

–  Thoriq / Thuruq : perbedaan periwayatan madzhab lain yang diakomodir ke madzhab Syafi’i (Red. memasukkan pendapat madzhab lain ke madzhab Syafi’i)

Catatan redaksi: Dalam Bahasa Indonesia Qoul / Aqwal, Wajah / Awjuh dan Thoriq / Thuruq mempunyai satu arti yakni: pendapat.

Al Adzhar (الأظهر)        : Pendapat paling kuat berdasar metode ushul fiqh yang di ambil dari perbedaan satu atau dua qoul Imam Syafi’i. Dan perbandingannya adalah Dzohir (ظاهر).  Dalam muqoddimah kitab Al Bayan Juz 1 hal 57 Syeh Ibnu hajar mengistilahkan Al Adzhar dengan kata- kata Al Mu’tamad (على المعتمد). Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Al Adzhar Menunjukkan 4 pengertian:

1. Terdapat perbedaan pendapat (Khilafiyah).

2. Dalam suatu pendapat ada yang diunggulkan (Rojih).

3. Khilafiyyah tersebut hanya antar pendapat Imam Syafi’i.

4. Cukup jelas perbandingannya (Al- Muqobil) ditinjau dari dalil dan ilatnya walaupun yang menjadi sandaran (Al- Mu’tamad) untuk berfatwa dan hukum adalah yang Al- Adzhar.

 

Al Masyhur (المشهور)      : Pendapat yang di ambil dari dua atau lebih qoul Imam Syafi’i, yang perbedaanya tidak kuat. Dan perbandingannya adalah ghorib (غريب). Jadi kesimpulannya Qoul Al Adzhar dan Al Mashur adalah pendapat dari Imam Syafi’i. Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Al Masyhur Menunjukkan 4 pengertian:

1. Terdapat perbedaan pendapat (Khilafiyah).

2. Dalam suatu pendapat ada yang diunggulkan (Rojih).

3. Lemahnya qoul perbandingannya (Al- Muqobil).

4. Khilafiyyah hanya antar pendapatnya Imam Syafi’i sendiri.

Al Ashoh (الأصح)  : Pendapat yang diambil dari dua atau tiga lebih wajah yang perbedaanya kuat. Dan perbandinganya adalah Shokhih (صحيح). Dalam muqoddimah kitab Al Bayan Juz 1 hal 57 Syekh Ibnu hajar mengistilahkan Al Ashoh dengan kata- kata Al Aujuh (على الأوجه)

 

As Shokhih (الصحيح)      : Pendapat yang diambil dari dua atau tiga lebih wajah yang perbedaanya tidak kuat. Dan perbandinganya adalah Dlo’if (ضعيف). Jadi kesimpulannya Al Ashoh dan As Shokhih adalah Pendapat ulama Syafi’iyyah yang berlandaskan kaidah dan metode ushul fiqh Imam Syafi’i.

 

Al Madzhab (المذهب)       : Pendapat yang diambil dari dua atau tiga lebih Thoriq (pendapat madzhab lain yang diakomodir ke madzhab Syafi’) Seperti ada sebagian ulama meriwayatkan satu masalah dengan khilaf dua qoul atau dua wajah, dan ulama tersebut memastikan kebenaran salah satunya.

Catatan:

– Menurut Syekh Ibnu Hajar sangat tidak di perbolehkan mengamalkan pendapat Dlo’if (lemah) yang bertentangan dengan Al Madzab

– Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Al madzhab sebagai berikut: Suatu istilah yang menunjukkan adanya khilaf yang masih mengandung beberapa kemungkinan antara pendapat- pendapatnya imam Syafi’i atau beberapa pendapat pengikutnya, ataupun tersusun dari keduanya, namun terkadang Imam Nawawi dalam sebagian permasalahan mengistilahkannya dengan ﭐلمنصوص,  في قول أو وجه, atau وكذا.

An Nash (النص)   : Fatwa tertulis dari Imam Syafi’i. Dan perbandingannya adalah wajah Dlo’if atau Mukhorroj (pendapat ulama yang dianggap lemah atau sudah keluar dari metodologi Imam Syafi’i)

 

Al Jadid (الجديد) : Pendapat Imam Syafi’I yang berupa fatwa atau karangan kitab waktu beliau bermukim di mesir. Dan yang meriwayatkan adalah: Imam Buwaithi, Imam Muzani, Imam Robi’, Imam Kharmalah, Imam Yunus bin Abdul A’la, Imam Abdulloh bin Zubair dan Imam Muhammad bin Abdulloh dsb.

Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Al Masyhur Menunjukkan 4 pengertian:

1. Adanya khilafiyyah qoul Qodim.

2. Pendapat yang diunggulakan adalah qoul Jadid.

3. Khilafiyyah hanya antar pendapat Imam Asy- Syafi’i.

4. Muqabilnya (perbandingan) adalah qoul Qodim.

 

Al Qodim (القديم) : Pendapat Imam Syafi’I yang berupa fatwa atau karangan kitab (Kitab Al Hujjah) waktu beliau bermukim di Iraq. Dan yang meriwayatkan adalah: Golongan dari ulama yang paling masyhur Imam Ahmad bin Hambal, Imam Za’faroni, Imam Karobisi dan Imam Abu tsur.

Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Al Qodim Menunjukkan 4 pengertian:

1. Adanya khilafiyyah dengan qoul Jadid.

2. Lemahnya qoul Qodim (Marjuh).

3. Khilafiyyah antar pendapat Imam Syafi’i sendiri.

4. Perbandingannya adalah qoul Jadid dan yang di amalkan adalah qoul Jadid.

Catatan: Imam Syafi’i telah mencabut qoul qodim, sehingga ulama sepakat tidak memperbolehkan menggunakan qoul qodim, kecuali 17 masalah yang tetap di pertahankan oleh  ulama. Malah dalam kitab Bujairimi ‘Alal Khotib juz 1 hal: 48. Ada 20 an masalah yang tetap di pertahankan dan di buat pijakan hukum oleh ulama.

Sebagian masalah dari qoul Qodim yang masih di pergunakan oleh sebagian ulama:

1. Tidak wajib menjauh dari najis pada air yang tidak mengalir atau Tidak wajib menjauhi dari najis di dalam air yang telah mencapai dua qullah (174,580 liter/ kubus ukuran + 55,9 cm).

2. Sunnah mengucapkan taswib (ﭐلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) pada adzan. baik adzan pertama atau kedua.

3. Wudlu tidak batal dengan menyentuh mahrom.

4. Air mengalir yang terkena najis, tetap suci apabila tidak berubah.

5. Bersuci pakai batu tidak cukup apabila air kencing menyebar ke mana- mana.

6. Sunnah melaksanakan sholat isya awal waktu.

7.  Waktu sholat maghrib tidak habis dengan sholat 5 rokaat (Berakhirnya waktu Maghrib sampai hilangnya mega yang berwarna merah).

8. Makmum tidak di sunnahkan baca surat pada rokaat ke 3 dan 4 (ini khusus untuk orang yang pertama melakukan sholat dengan cara sendirian, kemudian dia niat berjamaah karena ada sholat jamaah).

9.  Makruh memotong kuku mayit.

10. Tidak memandang nishob dalam harta karun.

11. Sarat takhallul pada haji dengan udzur sakit.

12. Haram memakan kulit bangkai yang telah di samak.

13. Sayid wajib dihad (hukuman), karena menyetubuhi mahrom yang menjadi budak.

14. Di perbolehkannya persaksian anak atas orangtua.

15. Sunat bagi ma`mum mengeraskan bacaan Amin dalam shalat Jahriyyah (shalat yang disunatkan mengeraskan bacaan).

16. Sunat membuat tanda batas dalam shalat ketika tidak ada pembatas di depannya.

17. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan shalat tidak berjama’ah, untuk niat ma`mum di tengah- tengah pelaksaan shalatnya.

18. Ahli waris boleh mengqodlo`i puasa keluaganya yang meninggal dunia.

19. Boleh memaksa syarik (orang yang mempunyai hak bersama) untuk membangun dan merehab barang yang rusak.

20. Mahar (mas kawin) yang belum diserahkan kepada istri ketika rusak harus diganti dengan Dlomanul Yad (ganti yang ditetapkan syara’) artinya kalau barang tersebut termasuk mitsli (bisa ditimbang atau ditakar) wajib diganti dengan barang sejenis, kalau mutaqawwam (selain mitsli) wajib diganti dengan harga standar.

 

Qil (قيل)        : Pendapat yang dianggap lemah dari ulama Syafi’iyyah yang berlandaskan kaidah dan metode ushul fiqh Imam Syafi’i. Dan perbandingannya bisa Al Ashoh atau As Sokhih.

Dalam muqoddimah kitab Najmul Wahhaj definisi Qil Menunjukkan 4 pengertian:

1. Khilafiyyah antara pengikut Imam Syafi’i.

2. Khilafiyyah hanya melibatkan pendapat (ﭐلوجه) dari pengikut Imam Syafi’i.

3. Lemahnya pendapat ini.

4. Perbandingannya  (Muqobil) diungkapakan dengan  menggunakan istilah Al Ashoh atau Ash Shohih.

 

Wallohu a’lam

LAJNAH BAHTSUL MASAA-IL PP. ALFATTAH PULE

Gedung LBMPP-AP, Selasa, 8 April 2013

Di ambilkan dari hasil bahtsul masaa-il PP Al Fattah Pule “Mafatihul Fataa” dan Telah di posting di http://ummatipress.com/2013/04/07/mengenal-istilah-qoul-atau-pendapat-ulama-dalam-madzhab-syafiiyyah/ atas Nama pengurus PP. AlFattah “Lasykar Aula”. Semoga bermanfaat

 

32 thoughts on “ISTILAH PENDAPAT ULAMA DALAM MADZHAD SYAFI’I

  zulfa

  (April 9, 2013 - 13:52)

  Nderek Ngaos…
  kok saget diposting dateng ummati press pripun critane? Artikel ipun dikirim dateng admin nopo pripun?
  Kadose bolo plek kalih admin ummati press

  lasykar

  (April 9, 2013 - 17:55)

  asalipun nggeh…. mulai awal februari (bareng alfattah.com berdiri) nderek-nderek komen teng ummati mbak zulfa, njur mas admin nyuwun artikel saking bolo2 ingkang biasanipun koment. iseng2 kulo cobi hasil karya pondok Me-Wah kita, alhamdulillah sudah di posting dua kali…… milih ummati.press sebagai tempat mubahahatsah dengan teman-teman salafi-wahabi, karena menurut pandangan kami, untuk sementara ini situs ASWAJA yang paling banyak di minati dan tangguh taksih ummati.press, amargi konco-konco tamatan pondok katah ingkang Nguwati. kulo pirsani situs lintune taksih kedodoran. mugi-mugi akan banyak situs-situs awwaja yg kokoh, yang bermunculan, semoga.

  zulfa

  (April 10, 2013 - 08:39)

  Oooow mekaten.
  Mugi2 via dunia maya meniko saget sharing ttg ASWAJA sebanyak-banyaknya..menyelamatkan aqidah umat..dibuat tulisan2 malih ingkang menarik,,mangke dangu2 lak kathah ingkang nglirik Al Fattah..
  dari website turun ke sawah.
  mugi2 barokah..barokah..barokah…

  lasykar

  (April 10, 2013 - 12:24)

  kulo ampun di panggil gus mbak zulfa, teng ummati kulo ngaku santri alfattah. mboten elok njur marai konangan…. njur meleh, kulo selamane pengen dados santri ingkang ngugemi, ngestuni lan nyadong berkah poro ulama, poro yai. abahe dawuh: “anakku ojo mbok celuk gus… marai dadi DUS…”. suwun. panggil mawon mas, pak, temen, kawan, bro dlsb. malah ati kulo anteng…. atau mas pengurus…..

  zulfa

  (April 10, 2013 - 13:21)

  Hehehehe…Ngiiiih siap..
  Mpun kulo edit..mpun ical tulisane niku
  panggilan gus niku sak jane namung singkatan..
  dari kata Agus..Aku adalah Ganti Untuk Seterusnya..dados gantinipun Alm.Abah..
  Lha adik kulo sing alit niku kadang2 nggih dipanggil gus…
  amergi naminipun Agus….

   lasykar

   (April 10, 2013 - 13:30)

   sip… matur nuwun…..

   azmi

   (April 10, 2013 - 20:12)

   Mbak zulfa wonten nopo kok situse setengah dinten mboten saget dibuka?

    zulfa

    (April 11, 2013 - 08:47)

    Jam pinten kolo wingi mboten saget di akses?
    kulo tasih akses sekitar jam 1 siang..saget
    sonten sekitar jam 5 nggih tasih saget dibuka..
    kemungkinan jaringan internet ipun ada masalah, kemungkinan saking domain ipun.
    mangke supados di cek Tim IT.

    mtr suwun infonya pak azmi..

     azmi

     (April 11, 2013 - 11:15)

     perkiraan magrib sampai jam sebelasan mbak, zulfa. Nggeh tulung “cepet tanggap”. Kulo khawatir kados sing di atuke mas endro, ummati KO. mugi situs niki saged langgeng…..

      zulfa

      (April 11, 2013 - 13:13)

      Inggih, insyaallah dipun pantau. keleresan kolowingi dalu kulo mboten akses malih.nembe injing niki wau.
      Sak jane web Al fattah nggih nate troble, karena softwarenya automatic update, tapi saking tim IT langsung dipun beresaken..

  endr0

  (April 11, 2013 - 10:12)

  info utk kang lasykar: ummatipress sdh 1 stegah hari KO. minta do’anya

   zulfa

   (April 11, 2013 - 13:20)

   kagem pak endro&teman2 admin ummati press..
   segera saja menghubungi tim IT web developernya. supaya segera tahu dimana masalahnya. kok sampai 1,5 hari eror..semoga segera on kembali.
   hmm..Kalau memang hanya sistem jaringan/program harusnya tim IT bisa segera menghandle.
   Tapi kalau kena hacker, mungkin perlu sedikit usaha untuk memecahkannya dan kedepan perlu pengamanan sistem lebih ketat.

    lasykar

    (April 11, 2013 - 15:49)

    mbak zulfa, nek saged RECENT COMNENTS-ipun ditambahi menjadi sepuluh atau lima belas baris ngoten….. amargi biasane nek kulo ajeng koment teng ummati, sing kulo pirsani pertama kali, ngge recent comments niku. Meniko sifate namung usul, di pun tampi alhamdulillah, mboten dipun tampi ngge mboten nopo-nopo. amargi ketawise situs niki mpun milai rame.

     zulfa

     (April 11, 2013 - 16:00)

     Rumiyin sampun nate kulo usul dateng tim IT. banner ngandap meniko wonten batas bawah ipun Pak Lasykar. menawi coment ipun dados 10,,njomplang sanget kalih kalender, logo al fattah & flickr galeri..tampilane dadose kirang sahe.
     kinten2 menawi recent coment diperpanjang, dipun salap pundi supados tampilannya tetap proporsional? kulo nggih angen2.
     email saking IT wonten dateng Gus Hakim. akhir e permintaan kita tentang coment dipending rumiyin.

      lasykar

      (April 11, 2013 - 16:03)

      umpami di tempatkan di bawah REKENING SEDEKAH dospundi? dan bekas recent comment bisa diisi gambar flicker atau lainnya…..

      zulfa

      (April 11, 2013 - 16:08)

      kulo contact rencang kulo riyin…mugi2 saget.

      zulfa

      (April 11, 2013 - 16:25)

      Pak lasykar,,sampun dirubah coment ipun..
      mekaten nopo tasih kirang pripun??
      mohon saran

   lasykar

   (April 11, 2013 - 15:34)

   Allohu yusfih… semoga Alloh menyembuhkannya….. amin amin amin…. iya mas endro, sejak kemarin waktu mencoba mengakses ummati tidak bisa.

  lasykar

  (April 11, 2013 - 15:37)

  semoga tidak seperti situs FORSAN SALAF yang kena hacker JUndab magelang mbak zulfa….. dan yang terpenting kulo namung nyuwun: “Yaa Alloh mugi situs niki khususipun, lan situs-situs ASWAJA umumipun, saged mudawamah lan slamet saking tiyang ingkang mboten remen”. Amin3x

   zulfa

   (April 11, 2013 - 16:05)

   Pak Lasykar,,Salam dateng Tim Admin ummatipress..
   web developer al fattahpule.com (dikami.com) menawarkan diri untuk menghandle website ipun ummatipress..
   pesan saking dikami.com..bahwa setiap website ada celah yang mgkn hacker bisa masuk….”maling niku mesti luwih pinter timbang polisi”.. walaupun ujung2nya ketangkap

    lasykar

    (April 11, 2013 - 17:22)

    ngge insya alloh mbak zulfa, namung sayang kulo mboten sempat nyatet alamat email-ipun. kemarin siang kulo nyobi ngisi teng FB ummati, tapi ketawise FB nipun mboten begitu di openi. kados pelengkap kemawon, terbukti setiap koment yg masuk tidak ada tanggapan dari admin…. mugi saged ngubungi, njur enggal waras. amin….

     zulfa

     (April 11, 2013 - 17:27)

     Amiiin..
     mugi2 sesama web Aswaja saget saling mensuport satu sama lain..

      lasykar

      (April 11, 2013 - 17:30)

      amin amin amin…

  lasykar

  (April 11, 2013 - 17:16)

  mpun sahe mbak zulfa, nek masalah panggenan seng taksih “ngglonggang” di samping flicker gallery, kulo manut di isi nopo mawon. mungkin mbak zulfa atau om akim punya pandangan?

   zulfa

   (April 11, 2013 - 17:24)

   Alhamdulilah..siip.
   Rumiyin Abah e sms kulo,,ngersaaken ditambahi video. kulo sendiko dawuh mawon,,kantun ngrantos kiriman video saking rencang2 pondok. Acara haul kolowingi wonten video nipun nopo mboten?
   menawi wonten mangke diupload dateng youtube, terus dateng web kantun masang link ipun, supados mboten memakan memori website.. mekaten.

    lasykar

    (April 11, 2013 - 17:29)

    nggeh… sahe niku, cobi mangken kulo tak konfirmasi kaleh bolo-bolo, khususe om akim. mangken positipe video ingkang wonten nopo, kulo pasrahne om akim, kemawon, amargi masalah aplod dkk kulo mboten dong, maklum gaptek.

     zulfa

     (April 11, 2013 - 17:38)

     menawi upload mangke saget dibantu rayi..
     Aat….sak meniko Aat tasih melanjutkan transfer kuliah ipun dateng S1 teknik elektro..tapi seminggu sepindah insyaallah sambang ibu bpk. sampun kulo peseni untuk membantu ngopeni website..mugi2 angsal barokah doa nipun seluruh pengguna web,,kuliah ipun diparingi lancar..
     nyuwun pangestunipun Pak Lasykar dan sederek2 sedanten..mugi2 tambah kathah pasukanipun website

  lasykar

  (April 11, 2013 - 17:58)

  amin amin amin…. mugi sedanten alumni,….guyub-rukun, taksih kemutan wekdal dados santri lan rumongso dados santri ngantos “kapundut”. amargi sing kulo raosaken, nek teng ati taksi ngrumangsani nek dados santri, ati ayem, tentrem njur rezeki mboten wonten pedote. kemutan sedanten namung titipan, mboten wonten alasan kagem ngugguli liyan…. termasuk tanda barokah nggeh meniko, niki. minimal remen kaleh santri. mugi barokah… barokah… barokah….

   zulfa

   (April 11, 2013 - 19:38)

   Amiiin Allahumma Amiiin..
   Barokah mugi lumeber dateng poro sesepuh pinisepuh, poro pengasuh, poro guru, poro santri, poro alumni poro donatur Al Fattah, jamiil muslimin wal muslimat wabil khusus dumateng Alm.Almaghfurllah Romo Kyai H.M. Nachrowi Zainal Ali Mustofa wa dzurriyatihi wa ushulihi ila yaumil qiyamah…Al Faatihah…

  zahy

  (April 11, 2013 - 18:55)

  amin amin mugi2 ruoso

  tralimcrawsom.webnode.com

  (September 23, 2016 - 20:15)

  Adobe photoshop cs6 13 0 1 extended final working feedback

  It’s nearly impossible to find experienced people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.