Dasar Talqin Mayit setelah di kubur

Dalam kitab MUKHTASHOR TADZKIROTUL QURTHUBI karya Al QuthburRobbaaniy Assyaikh Al Allamah ‘Abdul Wahhab As Sya’roni Assyaafi’I As Syaadzili AsShuufiy 898-973 H. Hal: 32 cet: Daaru Ikhyaailkutubil ‘Araobiyyah-Indonesia -Insya Allah Bulan Ramadhan Akan Di Baca Di PP. AlFattah-. Terdapat keterangan hadist marfu’ tentang tata cara talqin yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai berikut:   قال صلى […]